Sellei Máté

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Általános Adatkezelési Tájékoztató
fitwell.hu

Általános Adatkezelési Tájékoztató

Az adatkezelésről:

1. Az adatkezelő

 

Név: Sellei Máté János Egyéni vállalkozó (EV)
Székhely és levelezési cím: 1126 Budapest Márvány u. 48 (A székhelyen nincsen szolgáltatás)

Telephely:

Telephely nélkül a páciensek otthonában történő szolgáltatás

A betegdokumentáció őrzési helye:

1126 Budapest – Székhely
Az adatkezelés helye: a kezelési helyszín
EV.Nyilvántartási szám: 57383057
Működési engedély száma:
Kiállító hatóság: BFKH XI. Ker. Hiv. (Népegészségügyi Osztály) l
Szakmai felügyeleti szerv: BFKH XI. Ker. Hiv. (Népegészségügyi Osztály)
Adószám: 59362504-1-43
Telefonszám: +36-30-4621077
E-mail cím: level

További részletes adatok Sellei Máté EV -ról https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

Adatvédelmi tisztviselő

 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 37. cikke alapján
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Az adatkezelés célja:

GDPR 6.§. (1) c. -Jogi kötelezettség teljesítése; Számv.tv. 169. § (2) és
1997. évi XLVII. törvény II. Fejezet 4. § (1) a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,

 

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) b) törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Számviteli törvény 169.§ (2), MT 10. § és a GDPR 6. § (1)c pont – jogi kötelezettségteljesítése.

Személyes, egészségügyi adatok tárolásának időtartalma:

(EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés b)-c) pontja alapján1997. évi XLVII. törvény 30. § (1)171 Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig.

 

A Nyilatkozatot tevő adatszolgáltatása:

1997. évi XLVII. törvény 12. § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok kivételével – önkéntes. (2) Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.
4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes és egészségügyi adatokhoz kizárólag a Sellei Máté János EV, mint adatkezelő férhet hozzá.

 

Adatok átadása harmadik félnek:

Adatokat az adatkezelő harmadik félnek nem ad át.

Az adatkezelő kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére. Így például ha a rendőrség/ügyészség megkeresi az adatkezelőt, és a nyomozáshoz az adott személyes adatok továbbítását kéri.

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A rögzített személyes és egészségügyi adatokat az adatkezelő a betegdokumentáció részeként papír alapon tárolja erre a célra elkülönített zárható irattárolóban.

A személyes és egészségügyi adatok tárolásához az adatkezelő más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes és egészségügyi adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a NAV-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
• az adatkezelő
◦ milyen személyes adatait;
◦ milyen jogalapon;
◦ milyen adatkezelési céllal;
◦ mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
• az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy – az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől személyes adatainak törlését.
A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az adatkezelő a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat az adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.

 

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes egészségügyi adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő a személyes, egészségügyi adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
• panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
• lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Az adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.